Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Zasady odbioru dziecka z przedszkola

1.Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów, lub inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców.
2.Odbieranie dzieci odbywa się wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
3.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę dorosłą.
4.Nauczyciel/pomoc nauczyciela powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.
5.W przypadku odbierania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną i pozostawania na terenie przedszkola, zwłaszcza na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.
6.Nauczyciel w razie wątpliwości może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
7.Nauczyciel/pomoc nauczyciela może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających). W takiej sytuacji powiadamia się dyrektora, drugiego rodzica dziecka lub inną osobę upoważnioną do odbioru.
8.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców lub opiekunów dziecka oraz dyrektora przedszkola.
9.W sytuacji, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadania dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zdarzenia, podpisanych przez wszystkich obecnych świadków.
10.Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem, które nie zostało odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi i opuścić budynek przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
11.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
12.Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do powiadamiania wychowawcy o zmianie numeru telefonu kontaktowego.

Banery/Logo