Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Koncepcja pracy; cele główne funkcjonowania przedszkola; zadania przyjęte do realizacji

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU
ELEMENTY STAŁE:
CELE GŁÓWNE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
SYLWETKA DZIECKA, KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ
PROGRAMEM KLUCZ DO UCZENIA SIĘ
ELEMENTY AKTUALIZOWANE:
PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA:
◦ KIERUNKI PRACY NA ROK SZKOLNY
◦ PLANY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
◦ HARMONOGRAM I ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
◦ PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW DLA NAUCZYCIELI
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA REALIZACJĘ POLITYKI PAŃSTWA
CELE GŁÓWNE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
I. ROZWÓJ DZIECKA „OD GĄSIENICY DO MOTYLA”
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ – przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego poprzez pracę programem
KLUCZ DO UCZENIA SIĘ:
1. przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole (i nie tylko) poprzez rozwijanie umiejętności kluczowych: SAMOREGULACJI,
KOMUNIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH;
2. osiągamy zamierzony cel poprzez dziecięcą zabawę, która jest podstawową formą aktywności dziecka;
3. rozwijamy kreatywności dziecka i nauczyciela.
II. RAZEM IDZIEMY PRZEZ ŚWIAT I POKONUJEMY
PRZESZKODY - REALIZACJA IDEII INTEGRACJI POPRZEZ EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ
wychowanie do partnerskiego współdziałania wszystkich dzieci:
1. kształtujemy postawy życzliwości i poszanowania godności własnej i drugiego człowieka,
2. rozwijamy umiejętność dostrzegania potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtujemy nawyk naturalnej potrzeby pomagania im,
3. realizujemy zasadę współistnienia i współdziałania wszystkich dzieci na zasadach partnerstwa w nauce i zabawie,
4. dla nas i naszych wychowanków niepełnosprawny przedszkolak = pełnoprawne dziecko.
III. ROZWIJAMY DZIECIĘCE ZAINTERESOWANIA I POMAGAMY WZRASTAĆ DZIECIĘCYM TALENTOM
kompetencje nauczycielek i edukacyjna przestrzeń ukierunkowane na rozwój artystyczny dziecka:
1. aby odkryć i rozwijać dziecięce zainteresowania i talenty artystyczne realizujemy 3-letni cykl zajęć artystycznych:
1. rok plastyki
2. rok muzyki
3. rok teatru,
2. pracujemy modułami KDU:
1. Program Literacki – dziecko staje się widzem i aktorem
2. Od bazgrania do pisania – rozwijamy jego umiejętności plastyczne
3. Konstrukcje – uczymy dzieci umiejętności konstruowania budowli
przestrzennych - od prostych schematów do bardzo złożonych konstrukcji
4. Ruch ekspresyjny – rozwijamy w dziecku inteligencję emocjonalną, kreatywność i wyobraźnię poprzez ruch, gest czy mimikę,
ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
I. WSPÓLNIE Z RODZICAMI PLANUJEMY I REALIZUJEMY DZIAŁANIA EDUKACYJNE:
1. RAZEM Z RODZICAMI TWORZYMY I REALIZUJEMY ROCZNY
PLAN PRACY I PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY
2. WSPÓLNIE ORGANIZUJEMY PRZEDSZKOLNE I GRUPOWE UROCZYSTOŚCI
3. ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJEMY W REALIZACJI ZAMIERZEŃ EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
4. RAZEM WSPÓŁTWORZYMY TEATRZYK RODZICA I NAUCZYCIELA
5. WSZYSCY TROSZCZYMY SIĘ O NASZE PRZEDSZKOLE, DBAMY O JEGO WYPOSAŻENIE I ESTETYKĘ
II. TROSZCZYMY SIĘ O WYSOKI POZIOM NASZEJ PRACY:
1. NAUCZYCIELKI:
1. DBAJĄ O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA I
WSPIERAJĄ GO W OSIĄGANIU GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI
2. ROZWIJAJĄ DZIECIĘCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA
3. W PRACY Z DZIEĆMI STOSUJĄ NOWATORSKIE I AKTYWIZUJĄCE METODY I FORMY
4. DOSKONALĄ SWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODWE POPRZEZ RÓŻNE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
5. PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE ZGODNIE Z POTRZEBAMI PRZEDSZKOLA
6. UZYSKUJĄ KOLEJNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
2. PERSONEL POMOCNICZY:
1. REALIZUJE WYMOGI HCCP
2. DOSKONALI SWE KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE I WIZERUNKOWE
3. WSZYSCY DBAMY O FIZYCZNE I PSYCHICZNE BEZPIECZEŃSTWO WCHOWANKÓW, ZGODNIE Z KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA
III. PROMUJEMY WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
1. ORGANIZUJEMY IMPREZY DLA RODZICÓW, WŁADZ MIASTA I NASZYCH PARTNERÓW
2. ZAMIESZCZAMY ARTYKUŁY O NASZYM PRZEDSZOLU W LOKALNEJ PRASIE 

SYLWETKA DZIECKA, KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ PROGRAMEM KLUCZ DO UCZENIA SIĘ:
DZIECKO:
1. w zakresie samoregulacji:
1. potrafi zaplanować swe działania i zrealizować swój plan do końca,
2. uczy się „na żądanie” - wtedy, gdy nauczyciel tego oczekuje,
3. rozpoznać i nazwać stany emocjonalne własne i innych dzieci,
4. panuje nad swoimi emocjami i swoim zachowaniem – wyczekuje na swoją kolej, skupia uwagę w sposób dowolny (zgodny z wymogami sytuacji edukacyjnej), świadomie tkwi w bezruchu lub kieruje ruchem swego ciała,
5. jest gotowe do świadomego wysiłku intelektualnego i fizycznego, ukierunkowanego na osiągnięci celu,
6. jest ciekawe i chętne do podejmowania prób. 

2. w zakresie rozwoju poznawczego:
1. opanowało treści wyszczególnione w rozkładzie materiału KDU,
2. rozwinięte są na poziomie właściwym dla danego dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:
- matematyczno-logiczna,
- ruchowa,
- językowa,
- wizualno-przestrzenna,
- muzyczna,
- intrapersonalna (refleksyjna),
- interpersonalna,
- przyrodnicza.
3. w zakresie umiejętności komunikacyjnych:
1. komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi w sposób zrozumiały dla otoczenia,
2. pracuje w parach i w zespołach, prowadząc rozmowy i dyskusje ukierunkowane na realizację pracy, zabawy zespołowej oraz odniesienie
wspólnego sukcesu,
3. wypełnia powierzone role społeczne w zadaniach i zabawie.

Banery/Logo