Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Uwagi do projektu inwestorskiego dotyczącego planowanego przebiegu linii 170

Publikujemy pismo jakie Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza wysłał 14 marca 2024 roku do wojewody śląskiego z uwagami do projektu inwestorskiego dotyczącego planowanego przebiegu linii 170 Katowice-Ostrawa.

27.02.2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska z samorządowcami i stroną społeczną. Dotyczyło zasadności powstania linii nr 170 Kolei Dużych Prędkości.

Samorządowcy oraz strona społeczna przedstawili argumenty przeciwko tej inwestycji. Złożony został również wniosek o wstrzymanie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na czas prowadzenia audytu. Przygotował go Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza, a podpisali samorządowcy. Zwracają się w nim z wnioskiem, aby Pan Maciej Lasek posiadający możliwości decydowania o losach inwestycji, skorzystał z przysługującej mu możliwości wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania (zgodnie z art. 86 d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

Po spotkaniu Marek Wójcik, wojewoda śląski poprosił o przekazanie uwag do projektu inwestorskiego dotyczącego planowanego przebiegu linii 170 Katowice-Ostrawa, które zostaną przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Poniżej publikujemy pismo jakie Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza wysłał w tej sprawie do wojewody śląskiego. Transkrypcja:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania uwag do projektu inwestorskiego  dot.  planowanego przebiegu linii 170 Katowice – Ostrawa  informuję, że od samego początku, zarówno mieszkańcy, jak i władze naszego miasta nie zgadzały się na żaden z zaproponowanych wariantów trasy, które miały biec przez Orzesze. Jako Burmistrz i mieszkaniec uczestniczyłem w prawie wszystkich protestach przeciwko budowie kolei dużych prędkości do CPK przez Orzesze. Zawsze podkreślałem i podkreślam, że CPK zniszczy nasze miasto i jako samorządowcy MUSIMY stanąć murem za ludźmi, którym grozi przymusowe wywłaszczenie. Nie mogę przymykać oczu na fakt, że mieszkańcom Orzesza chce się zabrać domy, ojcowiznę i dorobek całego życia. Z mojej strony nigdy nie będzie przyzwolenia na takie działania. Liczę, że Pan Wojewoda Śląski rozumie stanowisko moje, jak i mieszkańców Orzesza i stanie po naszej stronie w tej nierównej walce.

Wybór wariantu inwestorskiego nr 72 tzw. „niebieskiego" obejmującego teren Miasta Orzesze, wchodzącego w skład planowanych tras linii kolei dużych prędkości na odcinku Katowice-granica państwa-Ostrawa:

 1. Jest nie do zaakceptowania przez władze Miasta Orzesze! Władze Miasta Orzesze wraz z władzami Powiatu Mikołowskiego i pozostałych miast oraz gmin wchodzących w skład powiatu mikołowskiego zwracały się do Spółki CPK, Rządu RP, posłów i senatorów z licznymi apelami o wytyczenie trasy poza obszarem powiatu mikołowskiego. Jednocześnie zaproponowały alternatywne rozwiązanie polegające na modyfikacji wariantu zielonego, który w najmniejszym stopniu ingerował w tereny zamieszkałe, nie wiązał się z wyburzeniem domów w Orzeszu i nie prowadził do podziału miasta. Należy podkreślić, że zmodyfikowany wariant zielony, był również trudny dla powiatu mikołowskiego, ale jedyny akceptowalny. Niestety, nasze apele oraz liczne protesty mieszkańców nie przyniosły żadnych efektów i nie zostały wysłuchane. Mało tego, inwestycja CPK/KDP ma powstać wbrew ich woli. Nie możemy zaakceptować faktu, że głosy władz samorządowych i mieszkańców nie zostały w ogóle uwzględnione  przy podejmowaniu tej decyzji.
 2. Szybka kolej, biegnąca przez powiat mikołowski i Miasto Orzesze nie stanowi żadnej wartości dodanej dla mieszkańców. W istocie jest wyłącznie korytarzem przelotowym dla planowanej linii kolejowej.
 3. Wariant został wybrany wbrew bardzo mocnym społecznym sprzeciwom. Podkreślam, że zawsze należy mieć na względzie dobro mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości i tak prowadzić wszelkie inwestycje, aby możliwie w jak najmniejszym stopniu negatywnie wpływały one na ich życie. Tutaj ta zasada nie ma zastosowania, co jest mocno niepokojące.  
 4. Niesie za sobą wysokie, nieodwracalne koszty społeczne, ciążące na przyszłości nie tylko Orzesza, ale całego regionu.
 5. Linia kolejowa, przecina teren miasta na dwie części i zabiera tym samym ponad 1 km2 powierzchni.
 6. Zagrozi stabilnemu i zrównoważonemu rozwojowi Orzesza.
 7. Przebieg wybranej trasy linii kolejowej niszczy ważne z punktu widzenia środowiskowego, szczególnie w Aglomeracji Śląskiej, tereny leśne w tym stawy Pasieki, liczne łąki i żyzne pola uprawne w Orzeszu. Niekorzystnie wpłynie na szlaki migracyjne zwierzyny leśnej.
 8. Część trasy linii kolejowej, przecinająca miasto Orzesze zlokalizowana została na terenach zieleni, w tym Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich stanowiących  cenne dziedzictwo przyrodnicze. Stąd też poprowadzenie trasy kolei dużych prędkości na tym terenie będzie nie tylko nieodwracalną i ogromną stratą dla przyrody, ale również dla dziedzictwa przyrodniczego Górnego Śląska.
 9. Realizacja wariantu wiąże się ze zniszczeniem i degradacją zagospodarowanych obszarów gminy, domostw i wieloletniego dorobku mieszkańców oraz doprowadzi do likwidacji siedzib orzeskich przedsiębiorców. Na trasie zaprojektowanej linii kolejowej znajduje się aż kilkadziesiąt budynków, w tym min. zakłady pracy i budynki  Mieszkającym tu ludziom grozi wywłaszczenie!!!! To prawdziwe dramaty ludzkie.

W konsekwencji może to również oznaczać odpływ mieszkańców z naszego miasta.

 1. Gmina Orzesze położona jest w obszarach podlegających oddziaływaniom górniczym kopalni KWK Bolesław Śmiały oraz KWK Budryk. Pojawiające się na terenie miasta szkody górnicze i liczne wstrząsy świadczą o aktywności górniczej na tym terenie. Istnieje duża możliwość wystąpienia na terenie przebiegu tras kolei dużych prędkości wstrząsów górniczych związanych z prowadzoną eksploatacją przez kopalnie. W związku z powyższym prowadzona przez lata eksploatacja górnicza pokładów węgla położnych w granicach gminy Orzesze negatywnie będzie  wpływać na infrastrukturę planowanych tras kolei dużych prędkości.  
 2. Nastąpi poważne naruszenie dobrostanu akustycznego ludzi zamieszkujących w pobliżu linii kolejowych dużych prędkości. A to tylko jedna z uciążliwości mieszkania w sąsiedztwie takich linii.
 3. Z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić drastyczny spadek wartości nieruchomości na terenach przyległych lub położonych w niedalekiej odległości od planowanej inwestycji.

Pragnę przypomnieć, że od dawna odbywają się protesty przeciwko CPK/KDP. W lutym br. odbył się w Mikołowie Śląski Protest, na którym zebrałem podpisy samorządowców pod pismem do  p. Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw CPK. Domagamy się w nim, aby skorzystał z przysługującej mu możliwości wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zawieszenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa”. Temat ten podniosłem również na spotkaniu, które odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach w dniu 27.02.2024 r. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, samorządowcy i strona społeczna. Dotyczyło zasadności powstania linii nr 170 Kolei Dużych Prędkości. Podczas tego spotkania samorządowcy i strona społeczna domagali się zawieszenia wszystkich prowadzonych procedur i uzgodnień związanych z powstaniem CPK i KDP, do czasu zakończenia audytu prowadzonego przez stronę rządową.

Tymczasem, niezależnie od przedstawianych na spotkaniach argumentów, protestów, prowadzonej korespondencji,  w dniu  12 marca br. do Urzędu Miejskiego Orzesze wpłynęło pismo firmy opracowującej dokumentację projektową dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa - Ostrawa” z prośbą o uzgodnienie przedstawionych rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej, będących w kompetencji urzędu. Zgodnie z przepisami w tym zakresie miasto jest zobowiązane dokonać właściwych uzgodnień, mimo, że nie ma mojej zgody na powstanie tej inwestycji.

 

Z poważaniem

Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.”

Banery/Logo