Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Konsultacje

Konsultacje społeczne przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego. Przeprowadza się je w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w niniejszej ustawie, do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym, które należy składać w sekretariacie urzędu.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - BIP

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi - BIP

Termin wyrażania opinii o projektach uchwał przez organizacje pozarządowe wynosi 7 dni od daty zamieszczenia informacji o konsultacjach. Niezłożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionych projektów uchwał. 

Banery/Logo